เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

โครงการรื้อถอน

โครงการรื้อถอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการรื้อถอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการรื้อถอนทลายคันดินบ่อกุ้งร้างและปลูกฟื้นฟูพื้นที่ทวงคืนผืนป่าชายเลนแบบประชาอาสา

ท้องที่บ้านคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 20 ไร่

 

๑.   หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(คลองท่อม กระบี่) พร้อมด้วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 , สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา , หน่วยป้องกันที่ กบ.9(เกาะกลาง) , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ , อำเภอเกาะลันตา , กำหนันผู้ใหญ่บ้าน และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน ปีงบประมาณ 2560 เป็นพื้นที่บ่อกุ้งร้าง พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือคลองเคียนบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๒0 ไร่ จึงประกาศ “ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินหรือก่อสร้าง แผ้วถางหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพ ป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าคลองยาง หากบุคคลใดมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ให้นำมาแสดงภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐   หากไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว ทางสถานีฯ จะดำเนินการรื้อถอนทลายคันดินบ่อกุ้งร้างเพื่อปลูกป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม”

                   ปัจจุบันป่าชายเลนได้ลดลงเป็นจำนวนมาก ด้วยสาเหตุหลากหลายประการ ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัย และแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ      และสังคม ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลายให้คืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม             โดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชน และภาคองค์กรชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการฟื้นฟู และได้จัดทำโครงการรื้อถอนทลายคันดินบ่อกุ้งร้างและปลูกฟื้นฟูพื้นที่ทวงคืนผืนป่าชายเลนแบบประชาอาสา

๒.   วัตถุประสงค์

                   2.1 เพื่อทลายคันดินบ่อกุ้งร้างและขุดร่องน้ำเพื่อให้น้ำทะเลเข้าถึงพื้นที่ 

                   2.2 เพื่อการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

                   2.3  เพื่อการทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทำประโยชน์ และปล่อยทิ้งร้าง ให้กลับคืนมาเป็นของรัฐ โดยการรื้อถอน ทำลาย แก้ไข หรือทำประการอื่นแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่เสื่อมสภาพภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและดำเนินการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลายให้คืนสู่สภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์

                   2.4  เพื่อรักษาระบบนิเวศให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

                   2.5  เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลน 

๓.   ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่   15-17  มีนาคม  ๒๕60

๔.   วิธีการดำเนินงาน

                   4.1  ดำเนินการทลายคันดินบ่อกุ้งร้างและขุดร่องน้ำเพื่อให้น้ำทะเลเข้าถึงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน

                   4.2  ดำเนินการฟื้นฟูป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน แบบประชาอาสา

                   4.3 เตรียมพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ทำไม้หลักและปักหมายแนวปลูก

                   4.4 เตรียมกล้าไม้ ขนกล้าไม้เข้าพื้นที่แปลงปลูกป่า

                   4.5 ดำเนินการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ทวงคืนผืนป่าชายเลนแบบประชาอาสา

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

                   พื้นที่บ่อกุ้งร้าง บริเวณท่าเทียบเรือคลองเคียนบ้านคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  เนื้อที่ 20 ไร่

 

 

                  ๖.๑ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่  ๒๔(คลองท่อม กระบี่)

                  ๖.๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗

๗. งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

                   เบิกจ่ายงบประมาณจาก แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการที่ 1: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล                 ชายฝั่ง และป่าชายเลน กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน กิจกรรมย่อย 1.1 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน (ด้านป่าชายเลน)(2)รื้อถอนและฟื้นฟูพื้นที่ทวงคืน รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรื้อถอนทลายคันดินบ่อกุ้งร้าง ขนาดคันดินบ่อกุ้งร้างที่ต้องรื้อทลายความกว้างฐาน 8 เมตร ความกว้างด้านบน 6 เมตร ความสูงคันดิน 2 เมตร ความยาวคันดิน 372 เมตรปริมาณดินที่ขุดหรือปรับเกลี่ย 4,480 ลูกบาศก์เมตร อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหน่วยละ 17.03 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 76,295 บาท และค่าใช้จ่ายในการปลูกฟื้นฟู เป็นเงิน 19,073 บาท

๘. วงเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน  95,368.- บาท (เก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ตามความเหมาะสม

๙. ตัวชี้วัดความสำเร็จ(เชิงปริมาณ, คุณภาพ, เวลา)

                   เชิงปริมาณ : เจรราขอคืนพื้นที่ จำนวน 20 ไร่

                   เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงพื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนจากการทำนากุ้งแล้วปล่อยทิ้งร้าง ให้กลับมาเป็นพื้นที่ป่า                                     ชายเลนที่สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ อันเป็นแหล่งอาหารของประชากรในพื้นที่ต่อไป

                   เชิงเวลา : ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองยาง ในการคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อกุ้งร้าง นำมาปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนแบบประชาอาสา โดยใช้เวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้คืนสู่สภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์ดังเดิม

๑๐. การติดตามประเมินผล

                    ติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   11.1  สามารถทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทำประโยชน์ ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้ที่ดินกลับคืนมาเป็นของรัฐ โดยการรื้อถอนทลายคันดินบ่อกุ้งร้าง แก้ไข หรือทำประการอื่นแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

                   11.2  เยาวชน ประชาชน  ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ส่วนราชการให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนเพิ่มขึ้น

                   11.3  ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ให้คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

                   11.4  พื้นที่นากุ้งร้างได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งได้ทางตรงและทางอ้อม

 

 

(ลงชื่อ)                                      ผู้เขียนโครงการ/เสนอโครงการ

              (นายทศพร  เอ่งฉ้วน)

                    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 

 

(ลงชื่อ)                                      ผู้ตรวจสอบโครงการ

              (นายณรงค์  ทองเกื้อ)

          หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๔(คลองท่อม กระบี่)

 

 

           (ลงชื่อ)                                    ผู้เห็นชอบโครงการ

           (นายจิรพันธ์  หมวดจันทร์)

          ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน

 

 

(ลงชื่อ)                                    ผู้อนุมัติโครงการ

  (นายสุเทพ กฤตรัชตนันต์)                   

                                ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗