เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

ศูนย์บริการพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน

ศูนย์บริการพันธ์ุกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดกระบี่
ศูนย์บริการพันธ์ุกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดกระบี่

ประชาชน หรือหน่วยงานใดสนใจ พันธ์ุกล้าไม้ป่าชายเลน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโอกาสต่างๆ

สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ ฟรี  เพียงแค่นำ สำเนาบัตรประชาชน เท่านั้น  

ณ. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (คลองท่อม กระบี่) 

ในวันและเวลาราชการ !!!!!!

 

บัญชีกล้าไม้ป่าชายเลน คงเหลือ พร้อมแจกจ่าย ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

ชื่อหน่วยงาน  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๔(คลองท่อม กระบี่) 

สถานที่ตั้งเรือนเพาะชำ ท้องที่ บ้านน้ำท่อ หมู่ที่ 1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ค่าพิกัดบริเวณเรือนเพาะชำ จำนวน 1 จุด E 520994  N 861991    

 

ลำดับ

ชนิดกล้าไม้

คงเหลือ

หมายเหตุ

1

โกงกางใบใหญ่

3,850

 

2

โกงกางใบเล็ก

2,250

 

3

ถั่วขาว

8,500

 

4

พังกาหัวสุม

8,350

 

5

โปรงขาว

3,700

 

6

จาก

-

 

รวม

26,650