เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

โครงการรื้อถอน

เป้าหมายดำเนินการ ตามมาตรา 25 ประจำปี 2563 จำนวน 8 แปลง
เป้าหมายดำเนินการ ตามมาตรา 25 ประจำปี 2563 จำนวน 8 แปลง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่)

        - ได้ดำเนินการแปลงรื้อถอน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 8 แปลง ดังนี้

1. คดีอาญาที่ 102/2555 เนื้อที่ 4.39 ไร่

2. คดีอาญาที่ 255/2560 เนื้อที่ 39.82 ไร่

3. คดีอาญาที่ 231/2560 เนื้อที่ 30.67 ไร่

4. คดีอาญาที่ 56/2560 เนื้อที่ 50.95 ไร่

5. คดีอาญาที่ 180/2560 เนื้อที่ 50 ไร่

6. คดีอาญาที่ 28/2561 เนื้อที่ 35.64 ไร่

7. คดีอาญาที่ 263/2561 เนื้อที่ 22.87 ไร่

8. คดีอาญาที่ 55/62 เนื้อที่ 45.28 ไร่

               รวมเนื้อที่ทั้งหมด 279.62 ไร่