เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

          สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (แหลมสัก กระบี่) เดิมหน่วยงานชื่อว่า หน่วยป่าชายเลนที่ กบ.1  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511  สังกัดฝ่ายจัดการป่าชายเลน สำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช  กรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  หน่วยจัดการป่าชายเลนที่ กบ. 1 (แหลมสัก)  จากนั้น ในปี 2545 ได้โอนย้ายหน่วยงานและเปลี่ยนชื่อ เป็น สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาเลนที่ 25 (แหลมสัก กระบี่) ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ลงวันที่  9  ตุลาคม  2545  ขณะนั้นสถานีฯ สังกัดส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายลนที่ 2 (ภาคใต้ตอนล่าง)  สำนักอนุรักษ์ป่าชายเลน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จนถึง ปี 2558 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (แหลมสัก กระบี่)  อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)

 

พื้นที่รับผิดชอบ

          พื้นที่เดิมทั้งหมด 38,468 ไร่  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปากลาวและป่าคลองบากัน, ป่าคลองหินและป่าคลองกาโหรด ประกอบด้วย

               1. พื้นที่ป่าชาเลนสัมปทานเดิม  จำนวน  36,291 ไร่ (กบ.1-กบ.13-กบ.17)

               2. พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 ธันวาคม  2530 จำนวน 2,177 ไร่

 

อาณาเขต

          ทิศเหนือ  จรด  คลองมะรุ่ย  เขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  กับอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

          ทิศใต้   จรด  คลองไหนหนัง

          ทิศตะวันออก  จรด  ที่ดอนบ้านเขาล้อมลงไปจรดที่บ้านคลองหิน

          ทิศตะวันตก  จรด  อำเภอทับปุด และทะเลอ่าวพังงา