เกี่ยวกับเรา

อำนาจหน้าที่

  • ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
  • ดูแลป้องกันป่าสัมปทานเดิม, ป่าตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2530 และ 2543
  • บริหารหน่วยงาน
  • สำรวจพื้นที่ป่าชายเลน
  • ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนเทอดประเกียรติฯ
  • จัดกิจกรรมป่าชุมชน
  • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ข้อมูลด้านทรัพยากรป่าชายเลนแก่ประชาชน