ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Ecotourism

กิจกรรม Ecotourism

เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม  2559  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (อ่าวลึก) พร้อมด้วย อาจารย์ฉวีวรรณ  ศรีสมโภชน์ อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ร่วมจัดกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องป่าชายเลนในด้านต่าง ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในโครงการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ Ecotourism ทุกคนได้เรียนรู้ ในเรื่องของ ระบบนิเวศป่าชายเลน พันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์หน้าดิน ผลกระทบของชุมชนเมืองต่อป่าชายเลน การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน พืชอาหารในป่าชายเลน ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ในสถานีฯ  การนำสิ่งที่วิทยากรถ่ายทอดไปทดลองปฏิบติจริง  รวมถึงการได้เดินทางไปที walk way เขากาโรส บ้านควนโอ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  ไปสัมผัสกับธรรมชาติของป่าชายเลนจริงๆ  สร้างความสุข สนุกสนาน และจดจำในสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ดีมาก โดยไม่ต้องท่องจำ  ป่าชายเลนมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิด ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ห้องเรียนรู้ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (อ่าวลึก กระบี่) ทุกเมื่อค่ะ