ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕(อ่าวลึก กระบี่) ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษ

เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕(อ่าวลึก กระบี่) ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษ

      วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายดวง เด่นยุกต์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕(อ่าวลึก กระบี่)   ภายใต้ สบทช.๙ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมนี้หัวหน้าสถานีฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติประจำสัปดาห์แก่เจ้าหน้าที่ ณ บริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕(อ่าวลึก กระบี่)