เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

ความเป็นมา

                   สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่  ๒๖  (เมือง กระบี่)  เป็นหน่วยงานที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖  หลังจากที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.๒๕๔๕  โดยได้ถ่ายโอนภารกิจฝ่ายจัดการป่าชายเลน  สำนักงานป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสังกัดส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒  (ภาคใต้ตอนบน)  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้ใช้อาคารสถานที่ของหน่วยจัดการป่าชายเลน ที่ กบ.๓ (ท่าแดง)  เดิม  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๙๘  ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  เป็นที่ทำการของสถานีฯ