ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.10 ร่วมกับ สารพัดช่างกระบี่ จัดปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ

สทช.10 ร่วมกับ สารพัดช่างกระบี่ จัดปลูกป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สาขาวิชาชีพการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่  จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ และมีจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนคลองกระบี่ใหญ่ (บริเวณหลังโรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท) ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ และกิจกรรมปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 100 กล้า  ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30  คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดกระบี่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด