ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมมุสลิม มอ.หาดใหญ่ ร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ชมรมมุสลิม มอ.หาดใหญ่ ร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการค่ายพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 25 -31 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26  (เมือง กระบี่) ให้การสนับสนุนกล้าไม้ โกงกางใบเล็๋ก จำนวน 500 กล้า พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลนด้วย