ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอุตรกิจศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

โรงเรียนอุตรกิจศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอุตรกิจ สพฐ.กระบี่ จัดกิจกรรมสร้างสำนึกพอเพียง (Project citizen) โดยให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลนและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖ (เมือง กระบี่) โดยมีครูและนักเรียนเข้าชม จำนวน ๑๐๙ คน ทั้งนี้ทางสถานีฯ ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และสนับสนุนกล้าไม้ เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว