ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาล ๒ บ้านมลายูบางกอก จ.ยะลา ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมปลูกป่าชายเลน

เทศบาล ๒ บ้านมลายูบางกอก จ.ยะลา ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมปลูกป่าชายเลน

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) จังหวัดยะลา จำนวน ๔๐ คน ในการเข้าทัศนศึกษาระบบนิเวศ เยี่ยมชมสะพานศึกษาป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน จำนวน ๑๐๐ ต้น ภายใต้กิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา” เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสามารถถ่ายทอดข้อมูลต่อผู้อื่นเพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ 🎉🎉🎉🌱🌱🌱