ข่าวเด่น

 • กปล. เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร

  กปล. เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร

  กปล. เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร

 • กปล. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา ๑๘ และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

  กปล. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา ๑๘ และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

  กปล. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา ๑๘ และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

 • OnePage กปล.

  ข่าว/กิจกรรม กปล.

  icon-tcnews.png

  กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

  ระบบสารสนเทศ โครงการสำคัญ ทั้งหมด

  icon-waves.svg

  เหตุการณ์สำคัญ/ คลื่นประจำวัน