เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบผู้บริหาร

   
 

นายอภิชัย เอกวนากุล
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

 
     
นายอภิชาติ ตระกูลไทยงาม
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นางดาวรุ่ง ใจจริง
ผู้อำนวยการส่วจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์
นายไตรทิพย์ พรหมทอง
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน
     
     
นายรณชิต นิลพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน
นายรัชชัย พรพา
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและ
ปราบปราม
นายวัธน์ทัย ชูชื่น
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ
และพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน
     
   
นายไชยภูมิ  สิทธิวัง
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน
   
     
   
  นางพูลศรี วันธงไชย
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทรัพยากรป่าชายเลน
 
     
 
นายธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๑ (ตราด)
นายมีเดช พงศ์จันทรเสถียร
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๒ (สมุทรสาคร)
นายวิจารณ์ มีผล
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๓ (ระนอง)
     
นายสุชาติ แย้มปราสัย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๔ (พังงา)
นางดรุณี เจียมจำรัสศิลป
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๕
(นครศรีธรรมราช)
นางประนอม ชุมเรียง
ผุ้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๖ (สตูล)