เกี่ยวกับเรา

อำนาจหน้าที่

     สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

     1. กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ โครงการเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการป้องกัน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาดและพรุชายฝั่ง

     2. กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาดและพรุชายฝั่ง ให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

     3. พัฒนาการอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาดและพรุชายฝั่ง

     4. จัดทำแผนการบริหารจัดการพืนที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ป่าชายหาด และพรุชายฝั่ง

     5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด และพรุชายฝั่ง

     6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและประชาชน

     7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย