เกี่ยวกับเรา

อำนาจหน้าที่

     สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

     1. กำหนดนโยบาย มาตรการ จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุชายฝั่ง หาดและที่ชายทะเล ป่าชายหาด พรุชายฝั่ง หาดและที่ชายทะเล รวมทั้งเกาะต่างๆ

     2. กำหนดมาตรการกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุชายฝั่ง หาดและที่ชายทะเล รวมทั้งเกาะต่าง ๆ

     3. บริหารจัดการ กับกับ ติดตามตรวจสอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นป่าสวงนแห่งชาติ หรือป่าชายเลนอนุรักษ์

     4. ควบคุม กำกับ ติดตามตรวจสอบการขอใช้ประโยชน์พืันที่ป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าชายเลนอนุรักษ์

     5. กำหนดมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุชายฝั่ง หาดและที่ชายทะเล รวมทั้งเกาะต่าง ๆ

     6. สำรวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุชายฝั่ง หาดและที่ชายทะเล รวมทั้งเกาะต่าง ๆ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลและแผนที่ รวมทั้งประเมินสถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต

     7. ศึกษา วิจัยและกำหนดแผนงานการวิจัยด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุชายฝั่ง รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ

     8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย