เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบผู้บริหาร

   
 

นางสาวดาวรุ่ง ใจจริง
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

 
     
 
นายอภิชาติ ตระกูลไทยงาม
ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
นายรัฐกรณ์ ขุนแก้ว
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน
นายประกิจ วรรณุทัศน์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์
     
     
นายวัธน์ทัย ชูชื่น
ผู้อำนวยการส่วนพิสูจน์และ
จัดการสิทธิที่ดินป่าชายเลน
นายรณชิต นิลพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและ
วิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน
นายไชยภูมิ  สิทธิวัง
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน
     
     
     
     
นายชาญวิทย์ ประชุมรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต