เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานในสังกัด

1. ส่วนบริหารทั่วไป

2. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

3. ส่วจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์

4. ส่วนป้องกันและปราบปราม

5. ส่วนตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน

6. ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน

7. ส่วนพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

8. ส่วนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน

    - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๑ (ตราด)

    - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๒ (จ.สมุทรสาคร)

    - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3 (จ.ระนอง)

    - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๔ (พังงา)

    - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๕ (จ.นครศรีธรรมราช)

    - ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๖ (สตูล)