เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานในสังกัด

1. ส่วนบริหารทั่วไป

2. ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

3. ส่วจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์

4. ส่วนพิสูจน์และจัดการสิทธิที่ดินในป่าชายเลน

5. ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน

6. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

7. ส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต