เกี่ยวกับเรา

ส่วนบริหารทั่วไป

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นายอภิชาติ ตระกูลไทยงาม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการ)
089 500 7442  
2 นางสาวมณฑิรา เขียวอ้น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 089 500 7442
3 นางสาวสุขุมา นิลวัตร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 02 141 1318
4 นางสาวปทิตตา  โกสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไป 02 141 1329  
5 นางสาวสุพรรณี  เพ็งรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป    
6 นางสาวสำเนียง  บุญมา นักจัดการงานทั่วไป 02 141 1332  
7 นายวิทยา  ศิริแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 02 141 1324  
8 นายณทสพล  จำรูญศิริ นักวิชาการป่าไม้ 02 141 1332  
9 นางสาวรวิพร  บุญมานำ นักวิชาการประมง 02 141 1332  
10 นายภัทราวุฒ  ศรีตระการ เจ้าพนักงานธุรการ 02 141 1324  
11 นางณิชาภา  สุริยะโสภา เจ้าพนักงานธุรการ    
12 นางสาวกาญจน์สุดา  เกตุดี เจ้าพนักงานธุรการ    
13 นางรัชดา  สีสังข์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 02 141 1332  
14 นายจรูญ  รินรมย์ ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า