เกี่ยวกับเรา

ส่วนอนุรักษ์ฯ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นายไตรทิพย์ พรหมทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการ)
081 963 7620  
2 นายอุทัย เดชยศดี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 086 800 9498
3 นางสาวอทิตยา ศรีหมากสุก นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
4 นายรณชิต นิลพันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 081 766 7071  
5 นายสุวิจักษณ์  สวัสดี นักวิชาการป่าไม้    
6 นายกิตติศักดิ์  ปัญญา นักวิชาการป่าไม้    
7 นางสาวภัสรา  เติมวุฒิปรีชา นักวิชาการป่าไม้    
8 นางสาวพันธิวาห์  หลอดคำ นักวิชาการป่าไม้    
9 นายกณิกนันต์  รังสิยารมณ์ นักวิชาการป่าไม้    
10 นางสาวสุชญา  บุญเสริม นักวิชาการป่าไม้    
11 นางสาวอุษา  เชิดชู นักวิชาการป่าไม้    
12 นางเบญจวรรณ  บุปะเท นักจัดการงานทั่วไป    
13 นางสาวณฤดี  ด้วงแสง นักจัดการงานทั่วไป    
14 นางสาวสุภาพร  ท้องช้าง เจ้าพนักงานธุรการ