เกี่ยวกับเรา

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ฯ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นางดาวรุ่ง ใจจริง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 09 3978 9441  
2 นางชุลี จันทร์คง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 089 294 1454  
3 นายรัฐกร ขุนแก้ว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 088 752 6148  
4 นายไพโรจน์ มาประสพ นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ 087 354 7612  
5 นางสาวชุติมา แจงประดิษฐ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 089 710 5665  
6 นางพงศ์วรุตม์ แสงสุรินทร์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 086 329 4192  
7 นายกฤติพร เที่ยงธรรม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 02 141 4698  
8 นายพัฒนพันธ์  เจือจันทร์ นักวิชาการป่าไม้    
9 นายเฉลิมพร  แก้วเซ่ง นักวิชาการป่าไม้    
10 นายสาคเรศ  ชูมณี นักวิชาการป่าไม้    
11 นายนิรวิทธ์  สุคง นักวิชาการป่าไม้    
12 นายสิทธิโชค  ทรัพย์ประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้    
13 นางสาวทรรศนีย์  มุขสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้    
14 นางสาวสินีนาท  ทาซ้าย นักวิชาการป่าไม้    
15 นางสาวสุธาสินี  นุ่นสังข์ นักวิชาการป่าไม้    
16 นางสาวสุวิมล  สงวนกัน นักจัดการงานทั่วไป    
17 นางรัชชุมาศ  พงษ์นัยรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป    
18 นางสาวภุมรา  พึ่งสมบุญ นักจัดการงานทั่วไป    
19 นางสาวฐิตินันท์  เหล่ารอด เจ้าพนักงานธุรการ    
20 นายนฤพนธ์  ทองแจ้ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า    
21 นายศุภชัย  กองธรรม นายช่างรังวัด    
22 นายภูวนัย  จันคำ นายช่างรังวัด    
23 นายพีระพัฒน์  ศรีเนาวรัตน์ นายช่างรังวัด    
24 นายวิชญะ  คล้ายคลึง นายช่างรังวัด