เกี่ยวกับเรา

ส่วนป้องกันและปราบปราม

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นายรัชชัย พรพา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 086 355 8585  
2 นายมนตรี วิจิตรอาภากุล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ    
3 นายปฏิภาน บุปะเท นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 086 387 0013  
4 นางสาวอภิญญาภัฑร์ บุญสว่าง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 02 141 1320  
5 นายพยุงศักดิ์  ช้างเพชร ผู้ช่วยนักวิจัย 02-141 1320  
6 นางสาวจีราพา  ทองเกิด นักวิชาการป่าไม้    
7 นางสาวพรรษชล  หนูเทพ นักวิชาการป่าไม้    
8 นางสาวณัทญา  มีเครือ นักวิชาการป่าไม้    
9 นายปรีนคร  ด้วงทอง นิติกร    
10 นายคณะเดช  เพ็ชรปานกัน นิติกร  
11 นางสาวเกศรา  ปิยาโน นักจัดการงานทั่วไป    
12 นางสาวณัฐฌา   ทิพย์สาคร นักจัดการงานทั่วไป    
13 นางสาวณฤมนต์  พยอม ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า    
14 นายพร  ศาสตร์สูงเนิน ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า