เกี่ยวกับเรา

ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นายชาตรี มากนวล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 081 801 9972  
2 นางวิจิตร อ๋องสมหวัง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 081 710 5323  
3 นายไชยภูมิ สิทธิวัง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 081 719 6398  
4 นางสาววรัทยา พรมชู นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 086 830 5859  
5 นายนาวิน พรหมสิน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 084 705 4955  
6 นางสาวอมลวรรณ  พึ่งรุ่ง นักจัดการงานทั่วไป 02 141 1322  
7 นายอนิวัต  รักหนก นักวิชาการป่าไม้    
8 นายโชคชัย  อินทร์นอก นักวิชาการป่าไม้    
9 นางสาวสุวรรณา  แม่นหมาย นักวิชาการป่าไม้    
10 นางสาวกันต์กมล  ไข่มุกด์ นักจัดการงานทั่วไป    
11 นางสาวอมราพร  ศรีพัวเจริญ นักจัดการงานทั่วไป    
12 นายศุภฤกษ์  ริมใหม่ นักจัดการงานทั่วไป    
13 นางสาวอัญชุลี  ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ    
14 นางสาวทิพวรรณ์  นกงาม เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์    
15 นายสุวิมล  เที่ยงตรง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า