เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยฯ ที่ 1 ตราด

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นายธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 089 486 8161  
2 นางสาวน้ำอ้อย  ทองปาน นักจัดการงานทั่วไป  
3 นางสาวฐิตาภัทร์  ธรรมพร ผู้ช่วยนักวิจัย  
4 นางสาวเทพอัปสร  ขันขะ นักวิชาการป่าไม้    
5 นางสาวทาวิณี  สารี นักวิชาการป่าไม้    
6 นายอนุชิต  ใจเกื้อ นายท้ายเรือ    
7 นายชัยวัฒน์  ท่าพริก พนักงานทั่วไป    
8 นางสาวสร้อยสน  ศิลาอาสน์ พนักงานทั่วไป