เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยฯ ที่ 2 สมุทรสาคร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นายมีเดช พงศ์จันทรเสถียร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 034-498262-3  
2 นางสาวณัฐจีรา  ง้าวงาม นักจัดการงานทั่วไป  
3 นางสาวธัญญรัตน์  ตาธุวัน ผู้ช่วยนักวิจัย  
4 นายเฉลิมศักดิ์  ชินชำนาญ ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า    
5 นายตะวัน  แตงเอี่ยม ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า    
6 นายกู้เกียรติ์  มิตรทอง นายท้ายเรือ