เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยฯ ที่ 3 ระนอง

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นายวิจารณ์ มีผล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 086 096 5218  
2 นายจีรศักดิ์  ไชยมุข ผู้ช่วยนักวิจัย  
3 นางสาวพัทธนันท์ วัฒนาปรีชาเกียรติ  
4 นายพิพัฒน์  ศรีสกุล ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า    
5 นายหมาด  พันชั่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า    
6 นายนิวัฒน์  พลสิทธิ์ ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า    
7 นายสนิท  พูลผล ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า    
8 นายพนม  เกลี้ยงละม่อม ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า    
9 นายประสิทธิ์  พูลผล นายท้ายเรือ    
10 นายพินิด  พูลผล พนักงานทั่วไป    
11 นายนันท์  พันชั่ง พนักงานทั่วไป    
12 นายสุพจน์  บุญเสริม พนักงานทั่วไป    
13 นายมนัส  พันชั่ง พนักงานทั่วไป