เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยฯ ที่ 4 พังงา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นายสุชาติ แย้มปราสัย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 081 299 2566  
2 นางสาวปรียา  ชมเชย นักจัดการงานทั่วไป  
3 นายสุชาติ  ทองสกุล นายท้ายเรือ  
4 นายวิชาญ  วรรณจิตร์ นายท้ายเรือ    
5 นายบัญญัติ  จินดา พนักงานทั่วไป    
6 นางจุฑากร  ทองสกุล พนักงานทั่วไป