เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยฯ ที่ 5 นครศรีธรรมราช

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นางดรุณี เจียมจำรัสศิลป นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 081 865 9726  
2 นายสักรียา  สันหละ ผู้ช่วยนักวิจัย  
3 นางสาวสุรีย์ภรณ์  แดงเสนาะ เจ้าพนักงานธุรการ  
4 นายวันทยุทธ  ลิ้มสุวรรณ ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า    
5 นายชำเลือง  อินทะระ นายท้ายเรือ    
6 นางอำนวยศรี  สุทธิช่วย เจ้าพนักงานธุรการ    
7 นายวิระชัย  มะลิวัลย์ พนักงานทั่วไป    
8 นายสุวิทย์  ศรีรอด พนักงานทั่วไป    
9 นายสมใจ  ไชยสุวรรณ์ พนักงานทั่วไป