เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยฯ ที่ 6 สตูล

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นางประนอม ชุมเรียง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 081 738 4049  
2 นายวิศรุต  ประยูรหงษ์ นักวิชาการป่าไม้  
3 นายอนันต์  โพธิ์ทอง นายท้ายเรือ  
4 นางสาวไซนับ  ตาวาโต เจ้าพนักงานธุรการ    
5 นางรอฝีอ๊ะ  ตาวาโต พนักงานทั่วไป    
6 นายอำพร  ศิริรัตน์ พนักงานทั่วไป    
7 นายมาซีหรน  เจ๊ะง๊ะ พนักงานทั่วไป    
8 นายปรีชา  ขุนไกร พนักงานทั่วไป    
9 นางจินตนา  เจ๊ะง๊ะ พนักงานทั่วไป    
10 นางละออง  ศิริรัตน์ พนักงานทั่วไป