ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงแนวทางการประสานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

การเปลี่ยนแปลงแนวทางการประสานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

การปรับเปลี่ยนแนวทางการประสานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามแนวทางหนังสือ สป.ทส ด่วนที่สุด ที่ ทส 0206.2/ว1675 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ดาวน์โหลด

เวียนเรื่องร้องเรียนร้องทุก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 178