ข่าวประชาสัมพันธ์

กปล. ประชุมผู้บริหารในสังกัดกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

กปล. ประชุมผู้บริหารในสังกัดกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ประชุมผู้บริหารในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ห้องประชุมโกงกาง กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566