ข่าวประชาสัมพันธ์

กปล. ประชุมคุณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 5/2565

กปล. ประชุมคุณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมอบหมาย กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ป่าชายเลน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการกรณี การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. และการบังคับใช้กฏหมาย เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมโกงกาง ชั้น7 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน