ข่าวประชาสัมพันธ์

กปล. ร่วมประชุมหารือ การดำเนินงานด้านป่าชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนผ่านระบบ Video Conference

กปล. ร่วมประชุมหารือ การดำเนินงานด้านป่าชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วย นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านป่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 และระบบ Video Conference เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และร่วมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ.2562