ข่าวประชาสัมพันธ์

กปล. ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

กปล. ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้ นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

          ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมไม้ของไทย การทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560 และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่อ(ร่าง)แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ