ข่าวประชาสัมพันธ์

กปล. ประชุมหารือ พิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การใช้คะแนนหน่วยงานสำหรับใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กปล. ประชุมหารือ พิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การใช้คะแนนหน่วยงานสำหรับใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (กปล.) ประชุมหารือพิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนหน่วยงานสำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกงกาง ชั้น 7 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  เพื่อร่วมหารือพิจารณาตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยงานสำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง