ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำปี 2561

ทช. เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำปี 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงาน
วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ปี 2561 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช โดยมีพลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีเดินสวนสนามของเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่า พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้พิทักษ์ป่า-พิทักษ์ทะเล และ/หรือญาติผู้เสีย
ชีวิต วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม