ข่าวประชาสัมพันธ์

สปล.ทช. ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

สปล.ทช. ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วย นายอภิชาติ ตระกูลไทรงาม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายรณชิต นิรพันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และ. รศ.ดร. ดุสิต เวชกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดป่าในเมืองบ้านปากมาบ และป่าในเมืองบ้านบางบ่อล่าง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายวิสูตร นวมศิริ ผู้นำชุมชนหมู่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วม และอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลพื้นที่ ในการเตรียมสถานที่และความพร้อมของชุมชน