ข่าวประชาสัมพันธ์

สปล.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน ด้วยเทคโนโลยี ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

สปล.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน ด้วยเทคโนโลยี ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Mangrove 4.0) ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นจำนวน
3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 วัน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561
กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 และกลุ่มที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 และ
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1-45 เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ Web
Application เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลนในด้านต่าง ๆ
ต่อไป