ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทช.  ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนชุมชนในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูลแนวทางการจัดทำป่าชุมชนและแนวทางการสนับสนุนชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชน ต่อนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมประจำรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลโดยร่วมหารือความเหมาะสมในการจัดตั้งป่าชุมชน และการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และส่งเสริมด้านอาชีพ รวมทั้งหารือแนวทางการยกระดับพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดระนอง สู่การเป็นมรดกโลก เพื่อให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติต่อไป