ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3 (ระนอง)

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3 (ระนอง)

วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนโดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน
ที่ 3 (ระนอง) ต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนบ้านราชกรูดระดับปฐมวัย จำนวน 66 คน ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ ป่าขายเลน
ที่ 3 (ระนอง) โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ต้อนรับและบรรยายความสำคัญของป่าชายเลนจังหวัดระนอง และนำชมเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลนภายในศูนย์วิจัยฯ