ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

 วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ได้ร่วมกับกลุ่มฟื้นฟู-อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องป่าชายเลนและสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลนแก่นักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 50 คน โดยได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เพื่อปลูกในบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 กล้า