ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการกำหนดแนวทางการจัดการพื้นที่เขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการกำหนดแนวทางการจัดการพื้นที่เขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการกำหนดแนวทางการจัดการพื้นที่เขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ณ ศูนย์วิจัยฯป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ นายสนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายขยาย ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สทช.ที่6 (พังงา) และผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 3 ราย รวมถึง ผู้แทนกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ ทสจ.ระนอง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ รวม 30 ราย โดยมีนายชาตรี มากนวล ผอ.ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและชี้แจงความเป็นมาของการประชุม
ในการประชุม อาจารย์จากคณะวนศาสตร์ ได้นำเสนอผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางการจัดการพื้นที่เขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง