ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานโครงการจัดทำพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานโครงการจัดทำพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยนายอภิชาต ตระกูลไทยงาม ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินแและใช้ประโยชน์ และนายรณชิต นิลพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานโครงการจัดทำพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 และจัดทำมาตราการ ตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558. ประจำปีงบประมาณ 2562 และติดตามงานโครงการ คทช. งานปลูกป่าชายเลน งานทวงคืนผืนป่า ปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้ง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์บริหวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการกำหนดแนวทางการจัดการพื้นที่เขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ณ ศูนย์วิจัยฯป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ นายสนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายขยาย ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สทช.ที่6 (พังงา) และผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 3 ราย รวมถึง ผู้แทนกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ ทสจ.ระนอง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ รวม 30 ราย โดยมีนายชาตรี มากนวล ผอ.ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและชี้แจงความเป็นมาของการประชุม ในการประชุม อาจารย์จากคณะวนศาสตร์ ได้นำเสนอผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางการจัดการพื้นที่เขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 และ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ ฯทั้ง 3 แห่ง. พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในที่ประชุมได้นำเสนอรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักฯได้ให้กำลังใจและชื่นชมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อไปกำหนดแผนงานสนับสนุน ต่อไป