ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมร่วมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมร่วมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ กันยา ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และคณะ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมร่วมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และกรมที่ดิน โดยมีนายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมที่ดิน   ผลการประชุม ที่ประชุมสรุปแนวทางการดำเนินการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับกรมธนารักษ์ โดยเห็นควรให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามขั้นตอน พร้อมระบุเหตุผล ความจำเป็น เพื่อส่งมอบให้กรมธนารักษ์รับไปบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนเมืองระนองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของกรมธนารักษ์ พร้อมทั้งให้เสนอผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมติของที่ประชุมระหว่าง กรมทช. กรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ ดังกล่าว