ข่าวประชาสัมพันธ์

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วย. นายอภิชัย. เอกวนากุล. ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นายโสภณ ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วย. นายอภิชัย. เอกวนากุล. ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562  นายโสภณ ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วย. นายอภิชัย. เอกวนากุล. ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทีัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน (Save marine for my life ) ครั้งที่2 ณ บริเวณหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรี จัดโดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม กรมทช.โดยมี. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกนะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งในงานดังกล่าวนี้ ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ.  ปล่อยเต่าทะเล กิจกรรมเก็บขยะชายหาด กิจกรรมวางซั้งปลา.  กิจกรรมล่องเรือชมการอนุรักษ์วาฬบลูด้า และการทำงานร่วมกันของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ผู้นำท้องถิ่น นักศึกษา.   ผู้นำท้องถิ่น. ชุมชนชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน