ข่าวประชาสัมพันธ์

กปล.ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องขอบเขตแปลงป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

กปล.ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องขอบเขตแปลงป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง

วันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน ภายใต้การกำกับงานของผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายอภิชัย เอกวนากุล ได้รับทำการปรับปรุงรังวัดพื้นที่ป่าชายเลน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง เพื่อปรับปรุงแนวเขตให้ถูกต้อง ใราคราวที่ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ท้องที่จังหวัดระนองเพื่อนำข้อมูลใช้ประกอบโครงการแก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตแปลงพร้อมจัดทำแผนที่เพื่อเสนอการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป