ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)

วันที่ 30 มกราคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ร่วมกับ? วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร นำพนักงานราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 60 คน เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยฯ ที่ 2 (สมุทรสาคร) ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1.การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ที่ 2 (สมุทรสาคร) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
2.การเดินศึกษาธรรมชาติ ในเส้นทางเดินระยะทาง 1.5 กิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ที่ 2 (สมุทรสาคร) เป็นผู้นำเดินและบรรยายให้ความรู้
3.กิจกรรมเก็บขยะในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ปริมาณขยะที่เก็บได้ จำนวน 53.5 กก.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ผอ.ศูนย์วิจัยฯที่ 2 (สมุทรสาคร) ผู้รายงาน