ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชัย เอกวนากุล ผุ้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง

นายอภิชัย เอกวนากุล ผุ้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายอภิชัย เอกวนากุล ผุ้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เป็นตัวแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าพบนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อประสานงานชี้แจงประเด็นการประชุมความคืบหน้าการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง และการตรวจราชการท้องที่จังหวัดระนองของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. ยุทธพล          อังกินันทน์ หลังจากนั้นได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ชี้แจง ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการต้อนรับการตรวจราชการ และการจัดประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดระนอง