ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทนกรมทรัพนากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทนกรมทรัพนากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563    นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทนกรมทรัพนากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์   โดยมี ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การกำหนดหัวเรื่องการประชุมประจำปี การกำหนดรูปแบบการจัดงาน วันเวลา และสถานที่ การกำหนดกรอบค่าลงทะเบียน การกำหนดกรอบการอภิปราย บรรยายพิเศษ และกิจกรรมนิสิต และการขอรับการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติกำหนดหัวเรืองการประชุม “ 84 ปีวิชาการป่าไม้ไทยเพื่อปวงชน”กำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563