ข่าวประชาสัมพันธ์

นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนจัดการที่ดินฯ ลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนจัดการที่ดินฯ ลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

วันที่. 3  มกราคม  2563    กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนโดย นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนจัดการที่ดินฯ ลงพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า คลองท่าจีน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับผู้แทนจาก สำนักงาน พอช ภาคใต้ /สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน)  นายสินชัย รู้เพราะจีน ผู้แทนกลุ่ม.   p - move และนายสมจินต์ ชูช่วย ผู้แทนชุมชนสระต้นโพธ์ร่วมประชุมชี้แจงและร่วมสำรวจ รังวัด พื้นที่ เพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนสระต้นโพธิ์(เดิม) ภายใต้ โครงการ คทช. ทั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากผลการประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ระหว่าง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้แทน พีมูฟ ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยชุมชนสระต้นโพธิ์ จำนวน 34 ครัวเรือน 111 คนซึ่งอยู่ระหว่าง จ.ภูเก็ตส่งคืนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมจากกรมป่าไม้. เพื่อให้กรม ทช.นำมาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการร่วมสำรวจเพื่อจัดทำแผนผังแปลงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี