ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต

นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต

นายอภิชัย.    เอกวนากุล.    ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน เจ้าหน้าที่ส่วนพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6  เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่6 (เมืองระนอง)ลงพื้นที่เกาะเหลา หมู่ที่ 6.ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. ร่วมกับนางเนาวนิตย์  แจ่มพิศ ตัวแทนกลุ่ม Premove ระนอง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านเกาะเหลา ตามประเด็นเรียกร้องให้ตรวจสอบเนื้อที่การจัดที่อยู่อาศัยตามโครงการ คทช. ของชุมชนมอแกนเกาะเหลาที่ทางกรมทช.ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เรียบร้อยแล้วโดยมีชาวมอแกนอาศัยอยู่จำนวน 43 ครัวเรือน.  212 คนโดยได้ร่วมรังวัดตรวจสอบเนื้อที่แปลงที่อยู่อาศัย และประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของกรมทช.ให้ชาวมอแกนเกาะเหลาในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจพร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันดูแลความสะอาดชายหาดและที่พักอาศัยให้ลดรับลดใช้ถุงพลาสติกไม่ทิ้งขยะและพลาสติกลงทะเลรวมทั้งห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด